• Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna sklepu internetowego

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych (tzw. RODO) informujemy, iż:

-
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zremontowani Sp. z o.o., ul. Stanisława Zauchy 7, 81-603 Gdynia, tel. +48 505 785 328,
-
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)RODO,
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia,
-

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji umowy sprzedaży oraz okres niezbędny do dopełnienia przez administratora ciążących na nim obowiązków podatkowych, a także przez okres dochodzenia roszczeń,
-
posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych,
- ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO,
-
podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania tych danych może skutkować odmową realizacji zamówienia,
-
Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.