• Zwroty i reklamacjeREGULAMIN ZWROTÓW I REKLAMACJI

§1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy zremontowani.pl prowadzi sprzedaż produktów dostępnych w swojej ofercie. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki dokonywania zwrotów oraz reklamacji zakupionych produktów.

§2 Zwroty i reklamacje

 1. Klient ma prawo zwrócić zakupiony produkt w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki, bez podawania przyczyny. Zwrotu podlegają tylko produkty nieużywane, kompletnie i w oryginalnym opakowaniu.

 1. Aby dokonać zwrotu, Klient musi skontaktować się z obsługą sklepu poprzez e-mail na adres: sklep@zremontowani.pl i poinformować o swojej decyzji o zwrocie telefonicznie pod numerem tel: 796 590 576.

 1. Po uzgodnieniu procedury zwrotu, Klient ma obowiązek odesłać produkt na adres sklepu zremontowani.pl.

 1. Sklep zremontowani.pl zwróci Klientowi koszt zakupu produktu w terminie 14 dni od otrzymania zwróconego towaru. Koszty przesyłki zwrotnej ponosi Klient.

 1. W przypadku reklamacji produktu, Klient ma obowiązek skontaktować się z obsługą sklepu w ciągu 14 dni od daty odkrycia wady produktu. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien opisać dokładnie wadę produktu.

 1. Sklep zremontowani.pl postara się rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klientowi przysługuje prawo do wymiany produktu na nowy lub zwrotu kosztów zakupu.

§3 Wyjątki

 1. Nie podlegają zwrotowi i reklamacji produkty, które uległy uszkodzeniom spowodowanym przez Klienta lub w wyniku niewłaściwego użytkowania.

 1. Nie podlegają zwrotowi i reklamacji produkty spersonalizowane lub wykonane na specjalne zamówienie Klienta w tym farby z mieszalnika i barwione na zamówienie klienta.

§4 Ochrona danych osobowych

 1. Sklep zremontowani.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klienta i przetwarzania ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 23.09.2023 r i obowiązuje wszystkich Klientów sklepu zremontowani.pl.

 1. Sklep zremontowani.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiany w regulaminie wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej sklepu.

 1. Wszelkie spory wynikłe z realizacji regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.


Wzór formularza odstąpienia od umowy………………………….

Miejscowość, data

Zremontowani Sp. z o.o.
(Pełna nazwa przedsiębiorcy)

Stanisława Zauchy 7

81-603 Gdynia 
(Adres siedziby przedsiębiorcy)

……………………………

(Imię i nazwisko konsumenta)

…………………………….

……………………………

(Adres konsumenta)
Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
lub poza lokalem przedsiębiorstwaNa podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (art. 27) odstępuję od umowy zawartej w dniu …………………….na odległość*/poza lokalem przedsiębiorstwa* bez podania przyczyny.  


Towar zwrócę stosownie do postanowień umowy.


Proszę o zwrot ceny towaru na konto*…………………………………………………….

/ w sposób, w jaki dokonano płatności za towar.*


……………..……..…………

Podpis konsumenta    


* Niepotrzebne skreślić

Załącznik: dowód zakupu*/umowa*                                                                     
Wzór formularza reklamacyjnego………………………….

Miejscowość, data

Zremontowani Sp. z o.o.
(Pełna nazwa przedsiębiorcy)

Stanisława Zauchy 7

81-603 Gdynia 
(Adres siedziby przedsiębiorcy)

……………………………

(Imię i nazwisko konsumenta)

…………………………….

……………………………

(Adres konsumenta)Reklamacja towaruZawiadamiam, że zakupiony przeze mnie w dniu……………………………………………………………………
………………………………………….. [
data i nazwa towaru] jest niezgodny z umową.
Niezgodność z umową polega na …………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….
Brak zgodności z umową został stwierdzony w dniu ……………… .

W związku z tym na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (art. 43d) żądam:

wymiany towaru na nowy* 

zwrotu kosztów zakupu towaru*………………………

Podpis konsumenta
* Niepotrzebne skreślić

Załącznik: dowód zakupu*/umowa*